Regulamin Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Aura

REGULAMIN obiektu Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne Aura określa warunki rezerwacji, pobytu, użytkowania i korzystania z domów letniskowych oraz przynależnych do Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne Aura terenów w miejscowości Żegary.

1. DOBA HOTELOWA – Apartamenty są wynajmowane na doby. Doba hotelowa w apartamencie trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do 11.00 w dniu wyjazdu. Przedłużenie pobytu poza wskazany czas, gość powinien zgłosić obsłudze obiektu najpóźniej dzień przed dniem w którym upływa termin najmu apartamentów. Życzenie przedłużenia pobytu może być uwzględnione w miarę dostępności apartamentów.

2. REZERWACJE – Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem lokalu i opłaty eksploatacyjne. Wszelkie inne koszty, a w szczególności dojazd, wyżywienie itp. leżą po stronie klienta. Wstępnej rezerwacji można dokonać poprzez:
– mailowo – biuro@centrumaura.pl
-telefonicznie – +48 605 930 032
– wysłanie wypełnionego formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie.
Wysłanie formularza czy też rezerwacja w inny, wymieniony wyżej sposób stanowi akceptację poniższych warunków. Po otrzymaniu przez nas poprawnie wypełnionego formularza z rezerwacją zostanie przeprowadzona weryfikacja dostępności apartamentów i terminu. W przypadku dostępności apartamentów, zostanie Państwu przesłane potwierdzenie rezerwacji na podany adres e-mail (telefonicznie),wraz z informacją dotyczącą kwoty należności, terminem płatności oraz numerem konta bankowego.

3. POTWIERDZENIE REZERWACJI – W celu potwierdzenia rezerwacji przez klienta wymagana jest wpłata zadatku stanowiącego min. 50% całej należności na rachunek wskazany w potwierdzeniu rezerwacji. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Goście dokonujący rezerwacji w terminie krótszym niż 5 dni od planowane go terminu przyjazdu zobowiązani są do niezwłocznej wpłaty zadatku.

4. DANE OSOBOWE – Dokonując rezerwacji telefonicznie lub mailem na adres biuro@centrumaura.pl klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie wynajmującego. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.

5. OPŁATA NA MIEJSCU – Resztę należności opłaca się przelewem na konto wynajmującego najpóźniej 3 dni przed przyjazdem lub w dniu przyjazdu w czasie meldowania w apartamencie o ile wynajmujący wyrazi na to zgodę. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia opiekuna apartamentów do odmowy zameldowania gościa i wydania kluczy do apartamentów.

6. KAUCJA ZWROTNA – W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna na poczet ewentualnych szkód w wysokości 500 zł. Podlega ona zwrotowi w dniu wyjazdu po uprzedniej kontroli stanu apartamentów. Kaucja musi być odebrana osobiście przez wynajmującego w dniu wyjazdu. Brak wpłaty kaucji w chwili przyjazdu uprawnia do niewydania kluczu do apartamentów i odmowy noclegu.

7. RESTRYKCJE WIEKOWE – Rezerwacji mogą dokonać tylko osoby dorosłe powyżej 18 roku życia, pobyt dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.

8. MELDUNEK – Do czynności meldunkowych Rezerwujący zobowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty). Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości, to Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne Aura ma prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby zameldowanej.

9. ZAKWATEROWANIE – Zakwaterowanie Gościa następuje we wskazanym dniu przyjazdu w wynajmowanym apartamencie w obecności przedstawiciela Wynajmującego. Zakwaterowanie następuje poprzez:-uregulowanie należności,
-wypełnieniu formularza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu
-prezentację apartamentów oraz zapoznanie Gościa z jego wyposażeniem, m.in. poprzez sprawdzenie stanu zastanego, przekazanie kluczy i kodów wejściowych.

10. PRZEKAZANIE KLUCZY I APARTAMENTU – Podczas przekazywania kluczy Opiekun apartamentów udziela instrukcji dotyczącej obsługi urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentów zapoznając Gości ze stanem technicznym i ilościowym wyposażenia apartamentów. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego i ilościowego w momencie przekazywania kluczy i oprowadzania równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń. W przypadku zgubienia pilotów, kluczy do apartamentów, budynku lub pomieszczeń przynależnych klient ponosi wynikłe z tego tytułu szkody w kwocie do 250zł.

11. PRZENIESIENIE REZERWACJI NA INNĄ OSOBĘ – Klient może w każdej chwili przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli osoba ta przejmie wynikające z tego obowiązki. Konieczne jest podanie danych personalnych tej osoby (imię i nazwisko, telefon, e-mail). Przeniesienie jest skuteczne, gdy osoba przejmująca obowiązki powiadomi pisemnie o akceptacji wszystkich wynikających z tego obowiązków.

12. ANULOWANIE REZERWACJI – Rezerwacje można anulować tylko pisemnie–mailem. W przypadku anulowania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi dobra wola wynajmującego. Jeśli rezerwacja nie zostanie odwołana klient jest zobowiązany do wpłaty całości należnej kwoty za wynajem.

13. REZYGNACJA Z APARTAMENTU – Klient może zrezygnować z uiszczenia umówionej opłaty na miejscu wówczas gdy:
– wystrój apartamentów rażąco odbiega od prezentowanego w ofercie
– lokalizacja apartamentów nie pokrywa się z rzeczywistością
– wyposażenie apartamentów w sposób znaczący odbiega od prezentowanego w ofercie

14. APARTAMENTY są regularnie serwisowane w okresach wolnych od pobytu klientów, a ewentualne usterki naprawiane są w miarę możliwości na bieżąco. Nieliczne niedogodności z tego faktu wynikające mogą być podstawą do obniżenia ceny wynajmu, natomiast nie stanowią podstawy do całkowitej rezygnacji z uiszczenia zaakceptowanej przez klienta opłaty za wynajem apartamentów. W przypadku wystąpienia ewentualnych usterek i niedogodności w sposób znaczący obniżających komfort i bezpieczeństwo wypoczynku o ewentualnej obniżce ceny decyduje wynajmujący tj. właściciel apartamentów.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA – Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia powstałe z jego winy, bądź odwiedzających go osób. O wystąpieniu zniszczeń, szkód Gość powinien powiadomić niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Właściciel Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Aura nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy klienta znajdujących się na terenie apartamentów i w pomieszczeniach przynależnych oraz uszczerbki i uszkodzenia ciała powstałe na jego terenie oraz z tytułu uszkodzenia lub utraty samochodu lub pojazdu należącego do klienta. Uszkodzenia prosimy zgłaszać do osoby odbierającej klucze. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Osoba ta na miejscu ustali ewentualny koszty naprawy. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość.

16. KORZYSTANIE Z INTERNETU – W czasie pobytu w Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnym Aura przysługuje bezpłatny dostęp do Internetu. Zabrania się natomiast:
– korzystania z płatnych stron internetowych
– pobierania wszelkiego rodzaju treści oraz plików chronionych prawami autorskimi
– e-hazardu
W przypadku niestosowania się do tych zaleceń klient może być obciążony kosztami jakie spadną na właściciela przyłącza.

17. APTECZKA MEDYCZNA – W celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa klientów w Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnym Aura dostępna jest apteczka medyczna z kompletnym wyposażeniem. W przypadku skorzystania z apteczki i jej zawartości należy o fakcie powiadomić rezydenta. Klient korzysta z apteczki tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a wcześniej powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

18. PRYWATNOŚĆ – Obsługa apartamentów nie ma prawa bez zezwolenia Gości wchodzić do wynajętego apartamentu z wyjątkiem momentu oprowadzenia, uzupełniania środków czystości lub elementów wyposażenia, odczytu stanu liczników, dokonania pilnej naprawy zgłoszonej przez klienta, odbioru apartamentów i rażącego niestosowania się Gości do regulaminu apartamentów. W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentów. Dlatego w normalnym trybie przedstawiciel Wynajmującego przybędzie do apartamentów jedynie na wezwanie i w obecności Gościa.

19. CZĘŚĆ WSPÓLNA – Obsługa apartamentów oraz inni zameldowani w danym budynku goście mogą korzystać w pełni z części wspólnych obiektu Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego Aura. W przypadku części wspólnych należy jednak stosować się do zasad ogólnie przyjętych za stosowne.

20. LICZBA ZAKWATEROWANYCH OSÓB – Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie, cenniku bądź na potwierdzeniu rezerwacji. Gość zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego telefonicznie lub mailowo o przekroczeniu tej liczby. Jeśli w momencie przyjazdu liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie/potwierdzeniu, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się ze liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Gość może zostać obciążony dodatkowymi kosztami. W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, Wynajmujący ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie.

21. ZWIERZĘTA DOMOWE – Zabranie ze sobą zwierząt domowych nie jest dozwolone. Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Aura ma prawo odmówić noclegu dla zwierzęcia nieustalonego. W przypadku uzyskania zgody na przyjazd ze zwierzęciem gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie obiektu .Ewentualny nocleg zwierzęcia może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

22. PALENIE TYTONIU – W trosce o Państwa zdrowie i samopoczucie na terenie obiektu Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Aura panuje całkowity zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi.

23. CISZA NOCNA – W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 wieczorem do 6.00 rano.

24. SKRÓCONY POBYT – Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentów, nie uprawnia Gościa do zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia. Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu przy udziale Wynajmującego, może spowodować roszczenia ze strony Wynajmującego.

25. WYJAZD – Doba hotelowa kończy się o godz.11. W dniu poprzedzającym wyjazd prosimy o kontakt z Państwa Opiekunem apartamentów w celu ustalenia dokładnej godziny wyjazdu. Opiekun zwróci pobraną uprzednio kaucję (przy bezszkodowym pobycie), dokona przeglądu apartamentów oraz odbierze klucze od apartamentów. Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentów przy udziale Wynajmującego, może spowodować roszczenia ze strony Wynajmującego.

26. PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE – Przedmioty pozostawione przez Gości przechowywane będą przez okres 2 tygodni.

27. PYTANIA I PROBLEMY – W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z właścicielem obiektu Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Aura.

28. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ – W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, zjawisk mających charakter siły wyższej, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do ANULOWANIA UMOWY. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Pieniądze wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

29. RACHUNKI I FAKTURY – Rachunki za pobyt wystawiamy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania.

30. ZABEZPIECZENIE APARTAMENTU – Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

31. POSTANOWIENIA OGÓLNE – Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego. W kwestiach nie ujętych w poniższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

32. Regulamin ważny od 1-go maja 2022 r.

 

REGULAMIN KORTU TENISOWEGO

Postanowienia ogólne
1. Administratorem ziemnego kortu tenisowego, położonego przy Żegary 21, zwanego dalej kortem tenisowym, jest Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne Aura Czernialis Spółka Jawna.
2. Administrator obiektu zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów tenisowych.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie.
4. Każdy, kto przebywa na terenie kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
5. Korty tenisowe czynne są codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00. Istnieje możliwość rezerwacji kortu poza podanymi godzinami po uprzednim kontakcie z administratorem i jego pozwoleniu.
6. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Administrator obiektu nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

Zasady korzystania z kortów tenisowych

1. Decyzję o dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie tenisowym podejmuje każdorazowo administrator obiektu.
2. Tylko administrator obiektu jest upoważniony do włączenia oświetlenia na kortach.
3. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
gry w stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego,
stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych administratora obiektu,
zachowania czystości i porządku,
niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry,
zasiatkowania kortu po skończonej grze,
bezzwłocznego poinformowania administratora obiektu o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
4. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
wnoszenia i spożywania na terenie kortów ziemnych napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych,
chodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami,
używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych

1. Wejście na kort tenisowy odbywa się na podstawie opłaty uiszczonej u administratora obiektu.
2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala administrator w formie Cennika.
3. Opłatę za określony czas korzystania z kortu tenisowego należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy u administratora obiektu.
4. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje:
wejście na kort
efektywny czas gry
zasiatkowanie kortu tenisowego przez Użytkownika po skończonej grze
zejście z kortu tenisowego.

Rezerwacje kortów tenisowych

1. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 605 930 032.
2. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
3. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w podanym wyżej terminie będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów tenisowych.
4. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
5. Administrator obiektu uprawniony jest do wynajęcia kortu tenisowego innej osobie, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji, nie stawi się na korcie tenisowym na 5 minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomi administratora obiektu o możliwym spóźnieniu.
6. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
7. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

Postanowienia dodatkowe

1. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
2. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
3. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownicy kortu tenisowego odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

Postanowienia końcowe

1. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortu tenisowego.
2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi, w tym skargi i wnioski, należy składać u administratora obiektu w siedzibie CWR Aura w Żegarach lub telefonicznie w godzinach działania obiektu pod numerem telefonu 605 930 032.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez jednostkę zarządzającą.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Zespół saun jest integralną częścią Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Aura i obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przed skorzystaniem z saun korzystający powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Zespół saun jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji.
 4. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunach należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć je do sucha.
 5. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 6. Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 7. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, nadciśnienie, po udarach z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciąży, chore na padaczkę(epilepsję),małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.
 8. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z zespołu saun o konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.
 9. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.
 10. korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 11. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.
 12. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1litra).
 13. Bezpośrednio po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 14. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym gospodarza obiektu w celu udzielenia pomocy.
 15. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 16. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 17. Zabrania się regulacji urządzeń saun. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun należy zgłaszać do gospodarza obiektu.
 18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

Temperatura 60-100°C

 1. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
 2. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.
 3. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
 4. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 min. ochładzanie ciała.
 5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.
 6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
 7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
 8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

Temperatura 40-50°C

 1. Opis działania sauny:
 • W saunie infrared promienniki podczerwieni zamieniają ponad 90% energii w ciepło, a emitowane przez nie fale wnikają na około 3,5 cm w głąb ciała, nagrzewając i rozluźniając mięśnie.
 • W saunie na podczerwień utrzymuje się niższa temperatura niż w tradycyjnej saunie mokrej. W konsekwencji jest bezpieczniejsza dla osób starszych, alergików oraz dzieci.
 • Mimo iż temperatura otoczenia w kabinie nie ulega nagrzaniu, nie oznacza to, że nie zmieni się temperatura naszego ciała. Przeciwnie – efekty korzystania z sauny infrared będą bardzo podobne do tych, które są związane z saunami tradycyjnymi.
 1. Dla kogo polecana jest Sauna infrared.
 • Sauna przynosi ulgę osobom cierpiącym na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Lekarze zalecają wizyty w saunie infrared przy leczeniu zapalenia stawów, rwy kulszowej, napięcia mięśniowego, bólów mięśni, kontuzji, zwichnięć. Sauna łagodzi bóle pleców i stawów wywołane przemęczeniem, reumatyzmem czy chorobą zwyrodnieniową.
 • Sauna infrared poleca się również osobom cierpiącym na choroby skórne. Ma korzystny wpływ na leczenie i poprawię wyglądu skóry po trądziku, łuszczycy, oparzeniach słonecznych oraz bliznach. Pomaga też w walce z pokrzywką i zatkanymi porami
 1. Wewnątrz sauny nie korzystamy z żadnych urządzeń elektrycznych
 2. Nie wolno spryskiwać promiennika wodą. W takim przypadku istnieje ryzyko uszkodzenia elementów grzewczych oraz, co gorsza, porażenie prądem.
 3. Korzystanie z sauny jest zakazane w przypadku poparzeń słonecznych, otwartych ran, innych poparzeń.
 4. Z sauny na podczerwień nie mogą korzystać osoby z chorobami oczu.
 5. Z sauny na podczerwień bezwzględnie nie mogą korzystać dzieci do 6 roku życia, a także osoby starsze, osłabione, chore, a także kobiety w ciąży.
 6. Dzieci powyżej 6 roku życia mogą korzystać z sauny na podczerwień jedynie pod opieką osób dorosłych.
 7. Jeżeli cierpimy na choroby, na których przebieg wpływają wahania temperatur, to przed skorzystaniem z sauny na podczerwień koniecznie zapytajmy lekarza, czy przebywanie w saunie infrared nam nie zaszkodzi.
 8. W saunie nie mogą przebywać zwierzęta.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Zespół saun jest integralną częścią Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Aura i obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przed skorzystaniem z saun korzystający powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Zespół saun jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji.
 4. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunach należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć je do sucha.
 5. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 6. Z saun mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 7. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, nadciśnienie, po udarach z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciąży, chore na padaczkę(epilepsję),małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.
 8. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z zespołu saun o konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.
 9. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.
 10. korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 11. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.
 12. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1litra).
 13. Bezpośrednio po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 14. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym gospodarza obiektu w celu udzielenia pomocy.
 15. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 16. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 17. Zabrania się regulacji urządzeń saun. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun należy zgłaszać do gospodarza obiektu.
 18. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

Temperatura 60-100°C

 1. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
 2. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.
 3. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej.
 4. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie 8-12 min. ochładzanie ciała.
 5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzaniu karku oraz głowy.
 6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i poleżeć kilka minut.
 7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
 8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

Temperatura 40-50°C

 1. Opis działania sauny:
 • W saunie infrared promienniki podczerwieni zamieniają ponad 90% energii w ciepło, a emitowane przez nie fale wnikają na około 3,5 cm w głąb ciała, nagrzewając i rozluźniając mięśnie.
 • W saunie na podczerwień utrzymuje się niższa temperatura niż w tradycyjnej saunie mokrej. W konsekwencji jest bezpieczniejsza dla osób starszych, alergików oraz dzieci.
 • Mimo iż temperatura otoczenia w kabinie nie ulega nagrzaniu, nie oznacza to, że nie zmieni się temperatura naszego ciała. Przeciwnie – efekty korzystania z sauny infrared będą bardzo podobne do tych, które są związane z saunami tradycyjnymi.
 1. Dla kogo polecana jest Sauna infrared.
 • Sauna przynosi ulgę osobom cierpiącym na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Lekarze zalecają wizyty w saunie infrared przy leczeniu zapalenia stawów, rwy kulszowej, napięcia mięśniowego, bólów mięśni, kontuzji, zwichnięć. Sauna łagodzi bóle pleców i stawów wywołane przemęczeniem, reumatyzmem czy chorobą zwyrodnieniową.
 • Sauna infrared poleca się również osobom cierpiącym na choroby skórne. Ma korzystny wpływ na leczenie i poprawię wyglądu skóry po trądziku, łuszczycy, oparzeniach słonecznych oraz bliznach. Pomaga też w walce z pokrzywką i zatkanymi porami
 1. Wewnątrz sauny nie korzystamy z żadnych urządzeń elektrycznych
 2. Nie wolno spryskiwać promiennika wodą. W takim przypadku istnieje ryzyko uszkodzenia elementów grzewczych oraz, co gorsza, porażenie prądem.
 3. Korzystanie z sauny jest zakazane w przypadku poparzeń słonecznych, otwartych ran, innych poparzeń.
 4. Z sauny na podczerwień nie mogą korzystać osoby z chorobami oczu.
 5. Z sauny na podczerwień bezwzględnie nie mogą korzystać dzieci do 6 roku życia, a także osoby starsze, osłabione, chore, a także kobiety w ciąży.
 6. Dzieci powyżej 6 roku życia mogą korzystać z sauny na podczerwień jedynie pod opieką osób dorosłych.
 7. Jeżeli cierpimy na choroby, na których przebieg wpływają wahania temperatur, to przed skorzystaniem z sauny na podczerwień koniecznie zapytajmy lekarza, czy przebywanie w saunie infrared nam nie zaszkodzi.
 8. W saunie nie mogą przebywać zwierzęta.